assert       33 array.c      (assert(!FL_TEST((ary), ELTS_SHARED) || !FL_TEST((ary), RARRAY_EMBED_FLAG)), \
assert       36 array.c      (assert(!FL_TEST((ary), ELTS_SHARED) || !FL_TEST((ary), RARRAY_EMBED_FLAG)), \
assert       39 array.c    #define ARY_HEAP_PTR(a) (assert(!ARY_EMBED_P(a)), RARRAY(a)->as.heap.ptr)
assert       40 array.c    #define ARY_HEAP_LEN(a) (assert(!ARY_EMBED_P(a)), RARRAY(a)->as.heap.len)
assert       41 array.c    #define ARY_EMBED_PTR(a) (assert(ARY_EMBED_P(a)), RARRAY(a)->as.ary)
assert       43 array.c      (assert(ARY_EMBED_P(a)), \
assert       46 array.c    #define ARY_HEAP_SIZE(a) (assert(!ARY_EMBED_P(a)), assert(ARY_OWNS_HEAP_P(a)), RARRAY(a)->as.heap.aux.capa * sizeof(VALUE))
assert       50 array.c      assert(!ARY_SHARED_P(a)); \
assert       55 array.c      assert(!ARY_EMBED_P(ary)); \
assert       61 array.c      assert(!ARY_EMBED_P(ary)); \
assert       62 array.c      assert(!OBJ_FROZEN(ary)); \
assert       67 array.c      assert(ARY_EMBED_P(ary)); \
assert       68 array.c      assert(!OBJ_FROZEN(ary)); \
assert       73 array.c      assert(!ARY_EMBED_P(ary)); \
assert       83 array.c      assert(RARRAY_LEN(ary) == (n)); \
assert       86 array.c      assert(!ARY_EMBED_P(ary)); \
assert       87 array.c      assert(!OBJ_FROZEN(ary)); \
assert       91 array.c      assert(!OBJ_FROZEN(ary)); \
assert      103 array.c      assert(!ARY_EMBED_P(ary)); \
assert      104 array.c      assert(!ARY_SHARED_P(ary)); \
assert      105 array.c      assert(!OBJ_FROZEN(ary)); \
assert      109 array.c    #define ARY_SHARED(ary) (assert(ARY_SHARED_P(ary)), RARRAY(ary)->as.heap.aux.shared)
assert      113 array.c      assert(!ARY_EMBED_P(_ary_)); \
assert      114 array.c      assert(ARY_SHARED_P(_ary_)); \
assert      115 array.c      assert(ARY_SHARED_ROOT_P(_value_)); \
assert      121 array.c      (assert(ARY_SHARED_ROOT_P(ary)), RARRAY(ary)->as.heap.aux.capa)
assert      124 array.c      assert(ARY_SHARED_ROOT_P(ary)); \
assert      128 array.c      assert(!ARY_EMBED_P(ary)); \
assert      132 array.c    #define ARY_SET(a, i, v) RARRAY_ASET((assert(!ARY_SHARED_P(a)), (a)), (i), (v))
assert      171 array.c      assert(!ARY_SHARED_P(buff_owner_ary));
assert      203 array.c      assert(RARRAY_LEN(ary) <= capacity);
assert      204 array.c      assert(!OBJ_FROZEN(ary));
assert      205 array.c      assert(!ARY_SHARED_P(ary));
assert      239 array.c      assert(!ARY_SHARED_P(ary));
assert      240 array.c      assert(old_capa >= capacity);
assert      576 array.c      assert(!ARY_EMBED_P(ary));
assert      831 array.c      assert(offset >= 0);
assert      832 array.c      assert(len >= 0);
assert      833 array.c      assert(offset+len <= RARRAY_LEN(ary));
assert      1016 array.c        assert(!ARY_EMBED_P(ary)); /* ARY_EMBED_LEN_MAX < ARY_DEFAULT_SIZE */
assert      1135 array.c    	assert(ARY_SHARED_OCCUPIED(ARY_SHARED(ary)));
assert      2449 array.c      assert(!ARY_SHARED_P(ary));
assert      2478 array.c            assert(!ARY_SHARED_P(tmp));
assert      330 bignum.c      assert(2 <= base && base <= 36);
assert      362 bignum.c      assert(n <= 2);
assert      374 bignum.c      assert(n == 2);
assert      403 bignum.c      assert(0 <= shift && shift < BITSPERDIG);
assert      419 bignum.c      assert(0 <= shift && shift < BITSPERDIG);
assert      1038 bignum.c          assert(num_bdigits == num_bdigits1);
assert      1039 bignum.c          assert(*nlp_bits_ret == nlp_bits1);
assert      1241 bignum.c        assert(dp <= de);
assert      1300 bignum.c      assert(num_bdigits0 <= num_bdigits);
assert      1319 bignum.c      assert(xn <= zn);
assert      1320 bignum.c      assert(yn <= zn);
assert      1381 bignum.c      assert(xn <= zn);
assert      1382 bignum.c      assert(yn <= zn);
assert      1444 bignum.c      assert(2 <= zn);
assert      1458 bignum.c      assert(zn > yn);
assert      1493 bignum.c      assert(zn == yn + 1);
assert      1517 bignum.c      assert(zn == yn + 1);
assert      1531 bignum.c      assert(xn + yn <= zn);
assert      1562 bignum.c      assert(xn * 2 <= zn);
assert      1626 bignum.c      assert(xn + yn <= zn);
assert      1627 bignum.c      assert(xn <= yn);
assert      1628 bignum.c      assert(!KARATSUBA_BALANCED(xn, yn) || !TOOM3_BALANCED(xn, yn));
assert      1694 bignum.c      assert(xn + yn <= zn);
assert      1695 bignum.c      assert(xn <= yn);
assert      1696 bignum.c      assert(yn < 2 * xn);
assert      1711 bignum.c      assert(n < xn);
assert      1900 bignum.c      assert(xn <= yn); /* assume y >= x */
assert      1901 bignum.c      assert(xn + yn <= zn);
assert      1904 bignum.c      assert(2*n < xn);
assert      2091 bignum.c      assert(t1ds[t1n-1] == 0);
assert      2097 bignum.c      assert(t2ds[t2n-1] == 0);
assert      2103 bignum.c      assert(t3ds[t3n-1] == 0);
assert      2266 bignum.c      assert(xn + yn <= zn);
assert      2301 bignum.c      assert(xn + yn <= zn);
assert      2337 bignum.c      assert(xn + yn <= zn);
assert      2386 bignum.c      assert(xn <= yn);
assert      2569 bignum.c      assert(0 < xn);
assert      2570 bignum.c      assert(x_higher_bdigit < y);
assert      2603 bignum.c      assert(yn < zn);
assert      2604 bignum.c      assert(BDIGIT_MSB(yds[yn-1]));
assert      2605 bignum.c      assert(zds[zn-1] < yds[yn-1]);
assert      2644 bignum.c      assert(yn < xn || (xn == yn && yds[yn - 1] <= xds[xn - 1]));
assert      2645 bignum.c      assert(qds ? (xn - yn + 1) <= qn : 1);
assert      2646 bignum.c      assert(rds ? yn <= rn : 1);
assert      2739 bignum.c      assert(yn < xn || (xn == yn && yds[yn - 1] <= xds[xn - 1]));
assert      2740 bignum.c      assert(qds ? (xn - yn + 1) <= qn : 1);
assert      2741 bignum.c      assert(rds ? yn <= rn : 1);
assert      2742 bignum.c      assert(qds || rds);
assert      2828 bignum.c      assert(xn <= qn);
assert      2829 bignum.c      assert(yn <= rn);
assert      3384 bignum.c          assert(numwords0 == numwords);
assert      3385 bignum.c          assert(nlz_bits0 == nlz_bits);
assert      3801 bignum.c      assert((size_t)(dp - BDIGITS(z)) == num_bdigits);
assert      3844 bignum.c        assert(blen <= num_bdigits);
assert      3902 bignum.c      assert(i == num_bdigits);
assert      4040 bignum.c    	assert(len != 0); \
assert      4041 bignum.c    	if (len0 >= 0) assert(s + len0 == str + len); \
assert      4558 bignum.c      assert(POW2_P(CHAR_BIT));
assert      4559 bignum.c      assert(POW2_P(BITSPERDIG));
assert      4688 bignum.c      assert(xn <= 2);
assert      4816 bignum.c          assert(qn + bn <= xn + wn);
assert      4834 bignum.c        assert(qn <= bn);
assert      4909 bignum.c      assert(power_level != MAX_BASE36_POWER_TABLE_ENTRIES);
assert      5578 bignum.c      assert(xn == zn);
assert      5641 bignum.c      assert(num == 0 || num == -1);
assert      308 ccan/list/list.h 			assert(i != &h->n);
assert      313 ccan/list/list.h 	assert(!list_empty(h));
assert      1434 compile.c   	  assert(iseq->body->param.rest_start != -1);
assert      1740 compile.c   				assert(ISEQ_COMPILE_DATA(iseq)->ci_kw_index <= iseq->body->ci_kw_size);
assert      1745 compile.c   				assert(ISEQ_COMPILE_DATA(iseq)->ci_index <= iseq->body->ci_size);
assert      2848 compile.c   	  assert(nd_type(node) == NODE_ARRAY);
assert      2876 compile.c   	  assert(i == len);
assert      7259 compile.c   	assert(insn_len(insn) == op_index+1);
assert      7316 compile.c   	assert(insn_len(insn) == op_index+1);
assert      7659 compile.c     assert(arg->current_i == i);
assert      322 complex.c     assert(!k_complex_p(x));
assert      329 complex.c     assert(!k_complex_p(x));
assert      330 complex.c     assert(!k_complex_p(y));
assert      431 complex.c     assert(!k_complex_p(x));
assert      564 complex.c     assert(!k_complex_p(x));
assert      565 complex.c     assert(!k_complex_p(y));
assert      2121 complex.c     assert(fprintf(stderr, "assert() is now active\n"));
assert       22 encoding.c   #define ENC_ASSERT (!ENC_DEBUG)?(void)0:assert
assert      3578 enum.c       const int unused = (assert(memo != NULL), 0);
assert      3688 enum.c       assert(RB_TYPE_P(hash, T_HASH));
assert      3689 enum.c       assert(memo != NULL);
assert      626 ext/bigdecimal/bigdecimal.c   assert(x != NULL);
assert      4457 ext/bigdecimal/bigdecimal.c   assert(a->exponent >= b->exponent);
assert      692 ext/date/date_core.c   assert(m >= 1 && m <= 12);
assert      699 ext/date/date_core.c   assert(m >= 1 && m <= 12);
assert      1128 ext/date/date_core.c   assert(have_jd_p(x));
assert      1138 ext/date/date_core.c   assert(simple_dat_p(x));
assert      1142 ext/date/date_core.c 	assert(have_civil_p(x));
assert      1158 ext/date/date_core.c   assert(simple_dat_p(x));
assert      1162 ext/date/date_core.c 	assert(have_jd_p(x));
assert      1178 ext/date/date_core.c   assert(complex_dat_p(x));
assert      1180 ext/date/date_core.c 	assert(have_time_p(x));
assert      1197 ext/date/date_core.c   assert(complex_dat_p(x));
assert      1201 ext/date/date_core.c 	assert(have_df_p(x));
assert      1208 ext/date/date_core.c 	assert(have_df_p(x));
assert      1224 ext/date/date_core.c   assert(have_jd_p(x));
assert      1234 ext/date/date_core.c   assert(complex_dat_p(x));
assert      1238 ext/date/date_core.c 	assert(have_civil_p(x));
assert      1266 ext/date/date_core.c   assert(complex_dat_p(x));
assert      1274 ext/date/date_core.c 	assert(have_jd_p(x));
assert      1295 ext/date/date_core.c   assert(complex_dat_p(x));
assert      1296 ext/date/date_core.c   assert(have_jd_p(x));
assert      1297 ext/date/date_core.c   assert(have_df_p(x));
assert      1304 ext/date/date_core.c   assert(complex_dat_p(x));
assert      1305 ext/date/date_core.c   assert(have_df_p(x));
assert      1393 ext/date/date_core.c 	assert(FIXNUM_P(y));
assert      1779 ext/date/date_core.c   assert(m >= 1 && m <= 12);
assert      1786 ext/date/date_core.c   assert(m >= 1 && m <= 12);
assert      2973 ext/date/date_core.c   assert(have_jd_p(dat) || have_civil_p(dat));
assert      2995 ext/date/date_core.c   assert(have_jd_p(dat) || have_civil_p(dat));
assert      2996 ext/date/date_core.c   assert(have_df_p(dat) || have_time_p(dat));
assert      5454 ext/date/date_core.c   assert(complex_dat_p(x));
assert      8977 ext/date/date_core.c   assert(fprintf(stderr, "assert() is now active\n"));
assert       47 ext/digest/rmd160/rmd160.c #define _DIAGASSERT(cond)	assert(cond)
assert       35 ext/digest/sha1/sha1.c #define _DIAGASSERT(cond)	assert(cond)
assert      538 ext/digest/sha2/sha2.c 	assert(context != (SHA256_CTX*)0 && data != (sha2_byte*)0);
assert      583 ext/digest/sha2/sha2.c 	assert(context != (SHA256_CTX*)0);
assert      648 ext/digest/sha2/sha2.c 	assert(context != (SHA256_CTX*)0);
assert      863 ext/digest/sha2/sha2.c 	assert(context != (SHA512_CTX*)0 && data != (sha2_byte*)0);
assert      950 ext/digest/sha2/sha2.c 	assert(context != (SHA512_CTX*)0);
assert      981 ext/digest/sha2/sha2.c 	assert(context != (SHA512_CTX*)0);
assert      1026 ext/digest/sha2/sha2.c 	assert(context != (SHA384_CTX*)0);
assert      1057 ext/digest/sha2/sha2.c 	assert(context != (SHA384_CTX*)0);
assert      865 ext/nkf/nkf-utf8/nkf.c   assert(index <= buf->len);
assert      887 ext/nkf/nkf-utf8/nkf.c   assert(!nkf_buf_empty_p(buf));
assert      118 ext/openssl/ossl.h   assert(newlen <= len);\
assert      366 ext/openssl/ossl_asn1.c   assert(length == 3);
assert      1239 ext/openssl/ossl_asn1.c   assert(reallen <= len);
assert      399 ext/openssl/ossl_cipher.c   assert(out_len < RSTRING_LEN(str));
assert      430 ext/openssl/ossl_cipher.c   assert(out_len <= RSTRING_LEN(str));
assert      290 ext/openssl/ossl_pkey.c   assert((long)buf_len <= RSTRING_LEN(str));
assert      173 ext/psych/yaml/api.c   assert(parser);   /* Non-NULL parser object expected. */
assert      216 ext/psych/yaml/api.c   assert(parser); /* Non-NULL parser object expected. */
assert      286 ext/psych/yaml/api.c   assert(parser); /* Non-NULL parser object expected. */
assert      287 ext/psych/yaml/api.c   assert(!parser->read_handler); /* You can set the source only once. */
assert      288 ext/psych/yaml/api.c   assert(input); /* Non-NULL input string expected. */
assert      305 ext/psych/yaml/api.c   assert(parser); /* Non-NULL parser object expected. */
assert      306 ext/psych/yaml/api.c   assert(!parser->read_handler); /* You can set the source only once. */
assert      307 ext/psych/yaml/api.c   assert(file);  /* Non-NULL file object expected. */
assert      323 ext/psych/yaml/api.c   assert(parser); /* Non-NULL parser object expected. */
assert      324 ext/psych/yaml/api.c   assert(!parser->read_handler); /* You can set the source only once. */
assert      325 ext/psych/yaml/api.c   assert(handler);  /* Non-NULL read handler expected. */
assert      338 ext/psych/yaml/api.c   assert(parser); /* Non-NULL parser object expected. */
assert      339 ext/psych/yaml/api.c   assert(!parser->encoding); /* Encoding is already set or detected. */
assert      351 ext/psych/yaml/api.c   assert(emitter);  /* Non-NULL emitter object expected. */
assert      388 ext/psych/yaml/api.c   assert(emitter);  /* Non-NULL emitter object expected. */
assert      454 ext/psych/yaml/api.c   assert(emitter);  /* Non-NULL emitter object expected. */
assert      455 ext/psych/yaml/api.c   assert(!emitter->write_handler);  /* You can set the output only once. */
assert      456 ext/psych/yaml/api.c   assert(output);   /* Non-NULL output string expected. */
assert      474 ext/psych/yaml/api.c   assert(emitter);  /* Non-NULL emitter object expected. */
assert      475 ext/psych/yaml/api.c   assert(!emitter->write_handler);  /* You can set the output only once. */
assert      476 ext/psych/yaml/api.c   assert(file);    /* Non-NULL file object expected. */
assert      492 ext/psych/yaml/api.c   assert(emitter);  /* Non-NULL emitter object expected. */
assert      493 ext/psych/yaml/api.c   assert(!emitter->write_handler);  /* You can set the output only once. */
assert      494 ext/psych/yaml/api.c   assert(handler);  /* Non-NULL handler object expected. */
assert      507 ext/psych/yaml/api.c   assert(emitter);  /* Non-NULL emitter object expected. */
assert      508 ext/psych/yaml/api.c   assert(!emitter->encoding);   /* You can set encoding only once. */
assert      520 ext/psych/yaml/api.c   assert(emitter);  /* Non-NULL emitter object expected. */
assert      532 ext/psych/yaml/api.c   assert(emitter);  /* Non-NULL emitter object expected. */
assert      544 ext/psych/yaml/api.c   assert(emitter);  /* Non-NULL emitter object expected. */
assert      556 ext/psych/yaml/api.c   assert(emitter);  /* Non-NULL emitter object expected. */
assert      568 ext/psych/yaml/api.c   assert(emitter);  /* Non-NULL emitter object expected. */
assert      580 ext/psych/yaml/api.c   assert(token); /* Non-NULL token object expected. */
assert      668 ext/psych/yaml/api.c   assert(event); /* Non-NULL event object is expected. */
assert      684 ext/psych/yaml/api.c   assert(event); /* Non-NULL event object is expected. */
assert      714 ext/psych/yaml/api.c   assert(event);     /* Non-NULL event object is expected. */
assert      715 ext/psych/yaml/api.c   assert((tag_directives_start && tag_directives_end) ||
assert      732 ext/psych/yaml/api.c       assert(tag_directive->handle);
assert      733 ext/psych/yaml/api.c       assert(tag_directive->prefix);
assert      779 ext/psych/yaml/api.c   assert(event);   /* Non-NULL emitter object is expected. */
assert      796 ext/psych/yaml/api.c   assert(event);   /* Non-NULL event object is expected. */
assert      797 ext/psych/yaml/api.c   assert(anchor);   /* Non-NULL anchor is expected. */
assert      827 ext/psych/yaml/api.c   assert(event);   /* Non-NULL event object is expected. */
assert      828 ext/psych/yaml/api.c   assert(value);   /* Non-NULL anchor is expected. */
assert      881 ext/psych/yaml/api.c   assert(event);   /* Non-NULL event object is expected. */
assert      916 ext/psych/yaml/api.c   assert(event);   /* Non-NULL event object is expected. */
assert      936 ext/psych/yaml/api.c   assert(event);   /* Non-NULL event object is expected. */
assert      971 ext/psych/yaml/api.c   assert(event);   /* Non-NULL event object is expected. */
assert      987 ext/psych/yaml/api.c   assert(event); /* Non-NULL event object expected. */
assert      1057 ext/psych/yaml/api.c   assert(document);    /* Non-NULL document object is expected. */
assert      1058 ext/psych/yaml/api.c   assert((tag_directives_start && tag_directives_end) ||
assert      1077 ext/psych/yaml/api.c       assert(tag_directive->handle);
assert      1078 ext/psych/yaml/api.c       assert(tag_directive->prefix);
assert      1130 ext/psych/yaml/api.c   assert(document);  /* Non-NULL document object is expected. */
assert      1146 ext/psych/yaml/api.c         assert(0); /* Should not happen. */
assert      1170 ext/psych/yaml/api.c   assert(document);  /* Non-NULL document object is expected. */
assert      1185 ext/psych/yaml/api.c   assert(document);  /* Non-NULL document object is expected. */
assert      1212 ext/psych/yaml/api.c   assert(document);  /* Non-NULL document object is expected. */
assert      1213 ext/psych/yaml/api.c   assert(value);   /* Non-NULL value is expected. */
assert      1273 ext/psych/yaml/api.c   assert(document);  /* Non-NULL document object is expected. */
assert      1323 ext/psych/yaml/api.c   assert(document);  /* Non-NULL document object is expected. */
assert      1364 ext/psych/yaml/api.c   assert(document);    /* Non-NULL document is required. */
assert      1365 ext/psych/yaml/api.c   assert(sequence > 0
assert      1368 ext/psych/yaml/api.c   assert(document->nodes.start[sequence-1].type == YAML_SEQUENCE_NODE);
assert      1370 ext/psych/yaml/api.c   assert(item > 0 && document->nodes.start + item <= document->nodes.top);
assert      1394 ext/psych/yaml/api.c   assert(document);    /* Non-NULL document is required. */
assert      1395 ext/psych/yaml/api.c   assert(mapping > 0
assert      1398 ext/psych/yaml/api.c   assert(document->nodes.start[mapping-1].type == YAML_MAPPING_NODE);
assert      1400 ext/psych/yaml/api.c   assert(key > 0 && document->nodes.start + key <= document->nodes.top);
assert      1402 ext/psych/yaml/api.c   assert(value > 0 && document->nodes.start + value <= document->nodes.top);
assert       67 ext/psych/yaml/dumper.c   assert(emitter);      /* Non-NULL emitter object is required. */
assert       68 ext/psych/yaml/dumper.c   assert(!emitter->opened);  /* Emitter should not be opened yet. */
assert       91 ext/psych/yaml/dumper.c   assert(emitter);      /* Non-NULL emitter object is required. */
assert       92 ext/psych/yaml/dumper.c   assert(emitter->opened);  /* Emitter should be opened. */
assert      117 ext/psych/yaml/dumper.c   assert(emitter);      /* Non-NULL emitter object is required. */
assert      118 ext/psych/yaml/dumper.c   assert(document);      /* Non-NULL emitter object is expected. */
assert      132 ext/psych/yaml/dumper.c   assert(emitter->opened);  /* Emitter should be opened. */
assert      289 ext/psych/yaml/dumper.c       assert(0);   /* Could not happen. */
assert      484 ext/psych/yaml/emitter.c       assert(1);   /* Invalid state. */
assert      1322 ext/psych/yaml/emitter.c       assert(1);   /* Impossible. */
assert       71 ext/psych/yaml/loader.c   assert(parser);   /* Non-NULL parser object is expected. */
assert       72 ext/psych/yaml/loader.c   assert(document);  /* Non-NULL document object is expected. */
assert       80 ext/psych/yaml/loader.c     assert(event.type == YAML_STREAM_START_EVENT);
assert      169 ext/psych/yaml/loader.c   assert(first_event->type == YAML_DOCUMENT_START_EVENT);
assert      187 ext/psych/yaml/loader.c   assert(event.type == YAML_DOCUMENT_END_EVENT);
assert      213 ext/psych/yaml/loader.c       assert(0); /* Could not happen. */
assert      172 ext/psych/yaml/parser.c   assert(parser);   /* Non-NULL parser object is expected. */
assert      173 ext/psych/yaml/parser.c   assert(event);   /* Non-NULL event object is expected. */
assert      300 ext/psych/yaml/parser.c       assert(1);   /* Invalid state. */
assert      146 ext/psych/yaml/reader.c   assert(parser->read_handler);  /* Read handler must be set. */
assert      397 ext/psych/yaml/reader.c           assert(1);   /* Impossible. */
assert      744 ext/psych/yaml/scanner.c   assert(parser); /* Non-NULL parser object is expected. */
assert      745 ext/psych/yaml/scanner.c   assert(token); /* Non-NULL token object is expected. */
assert       36 ext/psych/yaml/writer.c   assert(emitter);  /* Non-NULL emitter object is expected. */
assert       37 ext/psych/yaml/writer.c   assert(emitter->write_handler); /* Write handler must be set. */
assert       38 ext/psych/yaml/writer.c   assert(emitter->encoding); /* Output encoding must be set. */
assert      1216 gc.c        if (RGENGC_CHECK_MODE) assert(!RVALUE_OLD_P(obj));
assert      1229 gc.c        if (RGENGC_CHECK_MODE) assert(!RVALUE_OLD_P(obj));
assert      1247 gc.c        if (RGENGC_CHECK_MODE) assert(RVALUE_OLD_P(obj));
assert      1272 gc.c        if (RGENGC_CHECK_MODE) assert(!RVALUE_OLD_P(obj));
assert      1469 gc.c      	if (RGENGC_CHECK_MODE) assert(j == heap_allocated_pages);
assert      1531 gc.c        if (RGENGC_CHECK_MODE) assert(heap_allocated_pages <= heap_pages_sorted_length);
assert      1676 gc.c        if (RGENGC_CHECK_MODE) assert(heap->free_pages == NULL);
assert      1709 gc.c        if (RGENGC_CHECK_MODE) assert(page->free_slots != 0);
assert      1769 gc.c      	assert(BUILTIN_TYPE(obj) == T_NONE);
assert      1770 gc.c      	assert((flags & FL_WB_PROTECTED) == 0);
assert      1781 gc.c        assert(RVALUE_MARKED(obj) == FALSE);
assert      1782 gc.c        assert(RVALUE_MARKING(obj) == FALSE);
assert      1783 gc.c        assert(RVALUE_OLD_P(obj) == FALSE);
assert      1784 gc.c        assert(RVALUE_WB_UNPROTECTED(obj) == FALSE);
assert      1818 gc.c        assert(!SPECIAL_CONST_P(obj)); /* check alignment */
assert      1918 gc.c        if (RGENGC_CHECK_MODE > 0) assert((flags & FL_WB_PROTECTED) == 0);
assert      1925 gc.c        if (RGENGC_CHECK_MODE > 0) assert((flags & FL_WB_PROTECTED) == 0);
assert      2835 gc.c        assert(heap_pages_deferred_final == 0);
assert      3523 gc.c         case gc_mode_none: assert(mode == gc_mode_marking); break;
assert      3524 gc.c         case gc_mode_marking: assert(mode == gc_mode_sweeping); break;
assert      3525 gc.c         case gc_mode_sweeping: assert(mode == gc_mode_none); break;
assert      3663 gc.c        if (RGENGC_CHECK_MODE) assert(dont_gc == FALSE);
assert      3767 gc.c        if (RGENGC_CHECK_MODE) assert(stack->index == stack->limit);
assert      3790 gc.c        if (RGENGC_CHECK_MODE) assert(stack->index == 0);
assert      4280 gc.c        if (RGENGC_CHECK_MODE) assert(old_parent == objspace->rgengc.parent_object);
assert      4308 gc.c        assert(RVALUE_MARKING(obj) == FALSE);
assert      4319 gc.c      	  if (RGENGC_CHECK_MODE) assert(RVALUE_PAGE_UNCOLLECTIBLE(page, obj) == FALSE);
assert      4992 gc.c        if (RGENGC_CHECK_MODE) assert(RVALUE_OLD_P(parent));
assert      5062 gc.c      		if (RGENGC_CHECK_MODE) assert(RBASIC(obj)->flags == T_ZOMBIE);
assert      5307 gc.c      			  assert(RVALUE_WB_UNPROTECTED((VALUE)p));
assert      5308 gc.c      			  assert(RVALUE_MARKED((VALUE)p));
assert      5401 gc.c      	assert(heap->total_slots >= objspace->marked_slots);
assert      5476 gc.c        if (RGENGC_CHECK_MODE) assert(is_marking(objspace));
assert      5518 gc.c        if (RGENGC_CHECK_MODE) assert(dont_gc == FALSE);
assert      5632 gc.c        if (RGENGC_CHECK_MODE) assert(!is_incremental_marking(objspace));
assert      5727 gc.c      				assert(RVALUE_UNCOLLECTIBLE(obj));
assert      5728 gc.c      				assert(RVALUE_OLD_P(obj) || RVALUE_WB_UNPROTECTED(obj));
assert      6280 gc.c      	assert(gc_mode(objspace) == gc_mode_none);
assert      6281 gc.c      	assert(!is_lazy_sweeping(heap_eden));
assert      6282 gc.c      	assert(!is_incremental_marking(objspace));
assert      6345 gc.c        if (RGENGC_CHECK_MODE) assert(during_gc);
assert      6469 gc.c        if (RGENGC_CHECK_MODE) assert(during_gc == 0);
assert      6481 gc.c        if (RGENGC_CHECK_MODE) assert(during_gc != 0);
assert      7613 gc.c        assert(((alignment - 1) & alignment) == 0);
assert      7614 gc.c        assert(alignment % sizeof(void*) == 0);
assert      7731 gc.c      		if (RGENGC_CHECK_MODE) assert(objspace->malloc_params.allocations > 0);
assert      9131 gc.c        (assert(!FL_TEST((ary), ELTS_SHARED) || !FL_TEST((ary), RARRAY_EMBED_FLAG)), \
assert      9134 gc.c        (assert(!FL_TEST((ary), ELTS_SHARED) || !FL_TEST((ary), RARRAY_EMBED_FLAG)), \
assert      488 id_table.c   	  assert(num < capa);
assert      489 id_table.c   	  assert(num == 0 || old_values < new_values);
assert      497 id_table.c   		  assert(debug_values[i] == new_values[i]);
assert      562 id_table.c   	  assert(keys[p] != 0);
assert      576 id_table.c   	  assert(p < max);
assert      577 id_table.c   	  assert(p >= min);
assert      582 id_table.c   		assert(kp == key);
assert      583 id_table.c   		assert(p >= 0);
assert      584 id_table.c   		assert(p < num);
assert      590 id_table.c     assert(min == max);
assert      591 id_table.c     assert(min == p);
assert      608 id_table.c   	assert(keys[i] != 0);
assert      746 id_table.c   	assert(key != 0);
assert      764 id_table.c   	assert(key != 0);
assert      1275 id_table.c     assert(key != 0);
assert      1397 id_table.c   	  assert(key != 0);
assert      1516 id_table.c   	assert(!LIST_P(tbl));
assert      4505 numeric.c     assert(x >= 0);
assert      4528 numeric.c     assert(!rb_num_negative_p(num));
assert      382 rational.c   	assert(f_zero_p(f_mod(x, r)));
assert      383 rational.c   	assert(f_zero_p(f_mod(y, r)));
assert      565 rational.c     assert(!k_rational_p(x));
assert      566 rational.c     assert(!k_rational_p(y));
assert      573 rational.c     assert(!k_rational_p(x));
assert      574 rational.c     assert(!k_rational_p(y));
assert      678 rational.c     assert(f_eqeq_p(r, f_mul(LONG2NUM(x), LONG2NUM(y))));
assert      2507 rational.c     assert(fprintf(stderr, "assert() is now active\n"));
assert      141 string.c    	assert(!FL_TEST((str), STR_SHARED)); \
assert      280 string.c    		assert(OBJ_FROZEN(str));
assert      333 string.c      assert(OBJ_FROZEN(ret));
assert      334 string.c      assert(!FL_TEST_RAW(ret, STR_FAKESTR));
assert      335 string.c      assert(!FL_TEST_RAW(ret, FL_EXIVAR));
assert      336 string.c      assert(!FL_TEST_RAW(ret, FL_TAINT));
assert      337 string.c      assert(RBASIC_CLASS(ret) == rb_cString);
assert      1121 string.c    	  assert(!STR_EMBED_P(shared));
assert      1122 string.c    	  assert(OBJ_FROZEN(shared));
assert      1317 string.c    	assert(OBJ_FROZEN(shared));
assert      9832 string.c      assert(rb_vm_fstring_table());
assert      612 thread_sync.c   assert(queue_length(self) == 0);
assert      795 thread_sync.c 	  assert(queue_length(self) == 0);
assert      796 thread_sync.c 	  assert(queue_closed_p(self) == 0);